1. עמותת יחד מודיעין

יחד מודיעין קמה במטרה ליצור מסגרת חינוכית חברתית וקהילתית משותפת שבמרכז תפיסת עולמה עומדת המורשת היהודית.

ביחד מודיעין שותפות משפחות המתייחסות ליהדות במגוון דרכים: מיהדות כתרבות ועד ליהדות כאמונה ואורח חיים מחייב.

א. חברי העמותה רואים בקיטוב בחברה הישראלית סכנה חברתית שיש להתמודד עמה באמצעות הידברות. לשם כך העמותה יוזמת ומקיימת דיון ודו-שיח מתמשך לגישור על הפערים ויצירת מכנה משותף רחב ככל האפשר.

ב. העמותה מחויבת לערכי יסוד הכוללים: יהדות, ציונות, אחדות העם, דמוקרטיה וכבוד האדם באשר הוא אדם.

ג. הזכות והחובה לכוון ולחנך את הילד לאורח החיים היהודי המתקיים בביתו, נתונות בידי ההורים. המערכת מחנכת לפתיחות, סובלנות, כבוד הדדי, קבלה של אורחות חיים שונים ורב גוניות על בסיס משותף. כל זאת במטרה להשפיע על דמות החברה שבה אנו חיים וליצור מקום טוב יותר לנו ולילדינו.

ד. חברי העמותה דוגלים ב"קהילה עושה" היוזמת פעילות אקטיבית התנדבותית ומעודדת אותה, הן למימוש מטרותיה והן כתרומה לחברה שבה היא פועלת.

2. המסגרת לפעילות העמותה

כדי לקיים חיים משותפים לכלל האוכלוסייה השותפה ביחד מודיעין אנו פועלים על פי הקווים המנחים הבאים:

א. יצירת מפגש יומיומי טבעי לאכלוסייה המורכבת מקשת רחבה של עמדות המתייחסות ליהדות באופנים שונים דרך לימוד ופעילות חברתית משותפים.

ב. הענקת ידע נרחב, אינטלקטואלי וחוויתי, תוך התנסות עקבית יומיומית עם המורשת היהודית (מסורת, ערכים, הלכה, היסטוריה, המקורות היהודיים, פילוסופיה ועוד) במטרה ליצור תחושת שייכות ונינוחות עם היהדות, תוך חיבור להוויה החברתית-ישראלית המודרנית.

ג. יצירת תרבות דיאלוג בדרך של העלאת פתרונות יצירתיים המחזקת את המאחד ושומרת על ייחודיותו של הפרט וזאת בכדי לאפשר לימוד, פעילות וחיים משותפים לכלל החברים במערכת.

ד. הקמת פעילות במסגרת מערכת החינוך הפורמלית של משרד החינוך בשדרה חינוכית שבה יוכל הילד להתחנך מגיל שלוש ועד לסוף בית הספר התיכון.

3. חינוך

חברי העמותה רואים בחינוך דור העתיד משימה עליונה.

לשם השגת מטרותיה עמותת יחד מודיעין מפעילה מערך חינוך פורמאלי (בית ספר וגנים), ומערך חינוך בלתי פורמאלי ומקיימת פעילות מגוונת לכל המשפחות החברות בעמותה.

התכנית החינוכית ביחד מודיעין מונחית על ידי העקרונות הבאים:

א. יצירת הוויה חברתית משותפת לתלמידים, משפחותיהם והצוות החינוכי שתתמוך ברעיונות המועברים במערכת החינוך הפורמלית ותבסס אותם ותגשים את המטרה של חיים משותפים הלכה למעשה.

ב. היהדות כמרכז תפיסת עולמה של יחד מודיעין מתבטאת באורח החיים ופעילות על פי לוח השנה העברי, לרבות: תפילה יומית בבית הספר היסודי, נטילת ידיים וברכות, כיפה בתפילה ובשיעורי קודש, כשרות (וזאת על מנת לאפשר הכרות מעמיקה והתנסות לכלל אוכלוסיית התלמידים וקיום אורח חיים הלכתי לאלו הרוצים בכך).

ג. על בסיס מטרתנו לשמירת ולפיתוח אופייה המיוחד של המסגרת החינוכית של יחד מודיעין, עלינו להמשיך ולשאוף לאיזון באוכלוסיית התלמידים, בכל כיתה וגן (שביטויו המעשי הוא שאלמלא קיומה של יחד מודיעין היו כמחצית מהתלמידים לומדים במערכת החינוך הממלכתית-דתית וכמחצית במערכת החינוך הממלכתית). איזון זה הוא תנאי עיקרי להמשך קיומה וייחודיותה של יחד מודיעין.

ד. מרכזיותם של אנשי הסגל החינוכי הפורמלי והבלתי פורמלי בעיצוב הבוגר והצורך כי יהיו בעלי ידע, רקע ויכולת העברת התכנים והמסרים החינוכיים של יחד. העמותה תפעל להעשרת מקורות הידע של הסגל החינוכי ומתן כל הכלים הנדרשים לעשייתם ולפעילותם החינוכית, כולל התאמתם למסגרת הייחודית של העמותה.

ה. פיתוח תכנית לימודים אינטגרטיבית ייחודית, נרחבת ומעמיקה בנושאים יהודיים, ישראליים ואוניברסליים וחיבורם לחוויות מעולמו של הילד. כל זאת במטרה להנחיל את עקרונות היסוד של העמותה ובד בבד לאפשר לכל ילד לממש את הפוטנציאל הטמון בו. המערכת תפעל להעמיק את הידע של הילדים, הן בלימודי הקודש והן במקצועות ההומאניים והריאליים בכל שכבות הגיל.

ו. המערכת החינוכית תפעל להעמקה וללימוד של המקורות היהודיים תוך שימת דגש על לימוד משותף שייתן ביטוי לגישות ודעות שונות.

ז. מעורבות ההורים בקידום המטרות החינוכיות הכוללות תמיכה בפעילויות במסגרות הכיתות, הגנים והקהילה. ההורים והבית הינם המרכיב החשוב בחיי הילד ומהווים השלמה חיונית למערכת החינוך הפורמאלי. אנו דוגלים בדוגמא אישית כמסר חינוכי.