תקנון עמותה
שם העמותה: יחד מודיעין (ע"ר)
מספרה: 58-036-375-2
כתובתה: רחוב ישעיהו הנביא 23 מודיעין.

א. מטרות העמותה

1. להקים ולטפח מסגרות חינוכיות, קהילתיות וחברתיות, שביסודן, יהדות, ציונות ודמוקרטיה ואשר יפעלו לאור העקרונות הבאים:

1.1. יצירת היכרות מעמיקה וחווייתית עם המורשת היהודית, מתוך אהבה וכבוד.
1.2. חינוך לסובלנות וכבוד לדרכי ביטוי שונות של הזהות היהודית.
1.3. חינוך לציונות, אהבת העם, הארץ והמדינה, יחד עם חינוך לאכפתיות ומעורבות חברתית.
1.4. חינוך לערכים יהודיים, הומניסטיים ודמוקרטיים.
1.5. חינוך לסקרנות, ביקורתיות וחשיבה עצמאית.

2. לאגד את כל משפחות הילדים הלומדים במסגרות החינוך של יחד במודיעין (להלן: "המסגרות"), למען תמיכה, חיזוק, תפעול, סיוע ופיתוח המסגרות.

ב. דרכים לקדם את מטרות העמותה

3. להפיץ את עקרונות , מטרות ורוח העמותה.

4. לשתף פעולה עם גופים ומוסדות ו/או עמותות אחרות בקשר להגשמת כל מטרה ממטרות העמותה בישראל ובחו"ל.

5. לפעול לגיוס משאבים ואמצעים לקידום מטרות העמותה ובכלל זה קבלת מענקים, תרומות וכל מענק אחר לשם קידום מטרות העמותה.

ג. סמכויות העמותה

6. לשם ביצוען של המטרות הנזכרות בתקנה א' לעיל תהיינה לעמותה הסמכויות הבאות:

6.1. לטפל, לפעול, לרכוש, למכור, לתרום, להתרים, לנהל, להחזיק, לפתח, לטפח, לשכור, להשכיר, להדריך, ולעשות כל פעולה אחרת, הן בנכסי דלא ניידי והן במיטלטלין, בקשר לביצוע המטרות הנ"ל, וכן לצורך החזקה וניהול המסגרות, משרדי העמותה, מנגנונה ומערכותיה של העמותה.
6.2. ליזום, לטפל, לערוך ולהתקשר בהסכמים עם חברי העמותה ובשמם, לנקוט בכל פעולה ובכל הליך משפטי הנוגע לפעילות המסגרות.
6.3. לייצג את חברי העמותה ואת המסגרות בפני גופים פרטיים וציבוריים ובכלל זה הרשות המקומית, משרדי הממשלה ועוד.
6.4. לקדם את מסגרות החינוך הנוספות של יחד שיקומו בעתיד במודיעין או מחוץ לעיר
6.5. לבצע כל פעולה שהעמותה תמצא לנכון ע"מ לקדם את המטרות הנ"ל.

ד. החברות בעמותה

קבלת חברים
7. חבר עמותה הינו כל הורה אשר לו ילד אחד או יותר אשר לומד/ים באחת ממסגרות החינוך של יחד מודיעין וכן כל תלמיד בתיכון יחד שמלאו לו 17 שנים ואשר פנו בכתב לועד העמותה בבקשה להצטרף כחברים בעמותה.

8. זכויות וחובות החברים

8.1. כל חבר יהיה רשאי להשתתף ולהצביע באסיפות הכלליות של חברי העמותה ויהיה לו קול אחד בכל הצבעה.
8.2. כל חבר יהיה רשאי לבחור ולהיבחר לוועדת הביקורת של העמותה.
8.3. כל חבר זכאי לבחור ולהיבחר להנהלת העמותה או לכל ועדה אחרת שתוקם על ידי הנהלת העמותה.
8.4. כל חבר זכאי להשתתף בפעולות העמותה וליהנות משירותיה.
8.5. הנהלת העמותה רשאית לקבוע כללים לתשלום דמי חבר שתשלומם יהיה חובה על החברים.
8.6. פקיעת החברות בעמותה אינה פוטרת מסילוק התשלומים שהגיעו לעמותה מן החבר ערב פקיעת חברותו בעד התקופה שעד לפקיעת חברותו.
8.7. לאף חבר לא תהיה זכות להשתתף או להיות זכאי לנכסים או לרכוש כלשהו של העמותה, בין אם תוך תקופת היותו חבר ובין אם חדל להיות חבר.

9. עמית

9.1. עמית הינו מי שאינו חבר העמותה (כמוגדר בסעיף 7) , אך עונה לאחד מהתנאים הבאים:
9.1.1. כל אחד אשר מאמין במטרות העמותה והביע את רצונו לקחת חלק פעיל בפעילויות הקהילתיות והחברתיות המתקיימות מטעם העמותה אשר הביע בכתב את רצונו להצטרף כעמית בעמותה ואשר קבלתו כעמית אושרה על ידי ועדת קבלה שתמונה ע"י הנהלת העמותה.
9.1.2. בוגר של תיכון יחד אשר הביע בכתב את רצונו להצטרף כעמית בעמותה ואשר קבלתו כעמית אושרה .
9.1.3. אנשי צוות באחת מהמסגרות של יחד מודיעין ומקבלי שכר בעמותה אשר הביעו בכתב את רצונו להצטרף כעמית בעמותה ואשר קבלתו כעמית אושרה .
9.2. הנהלת העמותה תקבע כללים לתשלום שישלם עמית ותשלום הסכום האמור יהווה תנאי להיותו עמית. בפנייתו להצטרף לעמותה יציין העמית כי הוא מודע לחובה לשלם דמי עמית בהתאם לאמור בסעיף זה. יובהר כי ככול שיגבו מחברי העמותה תשלומים בעבור השתתפות ספציפית באירוע יגבו תשלומים אלו גם מעמית העמותה ואין בתשלום השנתי כדי לבוא במקום תשלומים אלו.
9.3. עמית העמותה יהיה רשאי להשתתף בפעילויות הקהילתיות שיאורגנו על ידי העמותה או מי מטעמה ובכלל זה חוגים, מסיבות וערבים קהילתיים, השתתפות בוועדות העמותה ועוד. והכול כפי שייקבע על ידי הנהלת העמותה.

10. פקיעת חברות. החברות בעמותה פוקעת-
10.1. במות החבר.
10.2. אם ילדו של החבר חדל ללמוד באחת מהמסגרות של יחד מודיעין. על אף האמור, חבר בעמותה שהוא גם נושא תפקיד, וילדו סיים תיכון יחד במהלך כהונתו (ואין לו ילדים אחרים הלומדים במסגרות יחד מודיעין), חברותו לא תפקע עד לאספה הכללית הקרובה.
10.3. אם החבר סיים את לימודיו במסגרות החינוך של יחד (ואז יהא רשאי להצטרף כעמית כמפורט בסעיף 9 לעיל).
10.4. בהחלטת יו"ר העמותה על הוצאת חבר עקב אי תשלום הסכומים המשתלמים לעמותה על ידי חבריה, בהתאם להחלטת מוסדות העמותה.
10.5. בהחלטת האספה הכללית של העמותה על הוצאת חבר מן העמותה, מאחד הטעמים הבאים:
10.5.1. החבר לא קיים את הוראות התקנון או החלטה של מוסדות העמותה.
10.5.2. החבר פועל בניגוד למטרות העמותה.
10.5.3. החבר הורשע בעבירה שיש עמה קלון.
10.6. לא יוצא חבר מן העמותה על ידי האספה הכללית ו/או יו"ר העמותה אלא לאחר שניתנה לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו לפני הנהלת העמותה, ולא יוצא מהטעמים האמורים בתקנות משנה 10.4 10.5.1 10.5.2, אלא לאחר שקיבל התראה וניתן לו זמן סביר לתיקון המעוות.
10.7. בפרישתו מן העמותה ובלבד שהודעת הפרישה תינתן להנהלה 30 יום מראש.
מתן הודעות לחבר
11. הזמנה, דרישה, התראה והודעה אחרת של העמותה לחבר יינתנו בכתב שיימסר לו ביד או יישלח בדואר רגיל או בדואר אלקטרוני או ישלח אליו בפקס אל מענו או מספר הפקס הרשומים בפנקס החברים: לפי בקשת החבר בכתב תשנה העמותה את מענו הרשום בפנקס החברים.

ה. האספה הכללית
זמן ומקום
12. האספות הכלליות הנן רגילות או אספות כלליות שלא מן המניין.
13. יומה, שעתה ומיקומה של אסיפת כללית ייקבעו בידי הנהלת העמותה.

הזמנה
14. אספה כללית רגילה או אספה כללית שלא מן המניין תכונס על ידי הודעה לכל חבר לפחות שבעה ימים מראש, ותציין יום, שעה, מקום וסדר יום לאספה.
15. הודעה תחשב אם נשלח דואר אלקטרוני או מסרון או בכל דרך נאותה אחרת לפי הרשום במשרדי העמותה.

אספה כללית רגילה
16. אספה כללית רגילה של חברי העמותה תתקיים במועדים הקבועים בתקנונה ולא פחות מאחת לשנה.
17. אספה כללית רגילה תשמע ותדון בנושאים הבאים:
17.1. דיון בדוח הפעולות של ההנהלה בשנה הנדונה ודיון ואישור הדוחות הכספיים שיוגשו לאספה.
17.2. אישור תקציב העמותה.
17.3. דיון בדוח ועדת הביקורת.
17.4. בחירת רו"ח וקביעת שכרו.
17.5. בחירת וועדת ביקורת.
17.6. בחירת חברי ההנהלה בהתאם להוראות תקנון זה.
17.7. שינוי תקנון העמותה.
17.8. כל עניין אחר שההנהלה החליטה להביאו בפני האספה הכללית ובלבד שעניין זה צוין בהזמנה כאמור בסעיף 14 לעיל.

אספה כללית שלא מן המניין
18. אספה כללית שלא מן המניין תכונס ע"פ החלטת ההנהלה בתוך 21 יום לאחר קבלת דרישה בכתב של אחד מן הגורמים הבאים:
18.1. הנהלת העמותה.
18.2. עשירית מבין חברי העמותה.
18.3. ועדת ביקורת
19. אין לדון ולקבל החלטות באספה שלא מן המניין אלא רק באותם נושאים שלשמם נקראה..
20. אספה כללית לא תיפתח אם לא נכחו בה לפחות רבע ממספר חברי העמותה. היה מניין זה נוכח בפתיחת האספה, רשאית היא להמשיך בדיוניה ולקבל החלטות אף אם פחת מספר הנוכחים.
21. לא נתכנס המניין האמור תוך חצי שעה מהזמן הנקוב בהזמנה, יראו את האספה כנדחית בחצי שעה נוספת (ללא צורך בהזמנה נוספת) והיא תהיה רשאית להמשיך בדיוניה אם מספר הנוכחים בתחילתה יהיה לפחות עשירית ממספר חברי העמותה.
22. לא נתכנס המניין האמור בסעיף 21, יראו את האספה כנדחית, ללא צורך בהזמנה נוספת, בחצי שעה נוספת. באספה הנדחית הזו יהיו הנוכחים רשאים לדון ולהחליט, יהיה מספרם אשר יהיה.

ייפוי כוח (הצבעה מוקדמת)
23. חבר עמותה יהיה רשאי להעביר הצבעתו בנוגע לנושאים שעל סדר יומה של האספה הכללית באמצעות כתב הצבעה חתום על ידי החבר, המפרט את תאריך האספה ועמדת החבר בנושאים שעל סדר היום ובלבד שיועבר לצוות העמותה שבוע מראש. כתב ההצבעה ייערך בנוסח המקובל או בכל נוסח שיתקבל או יאושר על ידי הנהלת העמותה.

יושב ראש ומזכיר
24. יו"ר הנהלת העמותה יכהן כיו"ר האספה, ויבחר מזכיר לאספה.

החלטות
25. החלטות האספה הכללית יתקבלו ברוב קולות מצביעים, זולת אם החוק או תקנון זה דרשו רוב אחר לקבלתן: היו קולות שקולים, רשאי יושב ראש האספה להכריע.
26. העניינים המפורטים להלן ידרשו רוב מיוחד של חברי העמותה:
26.1. פרוק העמותה – ע"פ סעיף 43(א) לחוק העמותות, תש"ם – 1980 .

פרוטוקול
27. מזכיר האספה הכללית ינהל את פרוטוקול האספה.

ו. הנהלת העמותה

תפקיד ההנהלה
28. להוציא לפועל וליישם את ההחלטות של האסיפות הכלליות של העמותה וכן לנהל את העמותה וענייניה.
29. לבחור אחד מחברי ההנהלה לתפקיד יו"ר העמותה.
30. להתוות את דרכי פעולתה של העמותה לרבות בכל התחומים המינהלים, התקשרויות עם צדדים שלישים וכו'.
31. למנות בעלי תפקידים בעמותה בתשלום או ללא תשלום.
32. לייצג את העמותה כלפי כל הגורמים השונים ובין היתר בפני רשויות, מוסדות וגופים אחרים.
33. למנות ולקבוע מורשי חתימה בשם העמותה.

חברי ההנהלה
34. ההנהלה תורכב ממספר של חברים כפי שהאספה הכללית של העמותה תקבע מעת לעת בתנאי שמספרם לא יפחת מ - 5 (חמישה). כל עוד לא קבעה האספה הכללית אחרת, יהיה מספר חברי ההנהלה המרבי 9 (תשעה).
35. כחבר הנהלה יכהן רק מי שהינו חבר העמותה.
36. לא יכהן כחבר הנהלה מי שעובד בעמותה בשכר.
37. חבר הנהלה יכהן לתקופה של ארבע שנים מיום היבחרו (להלן: כהונה).
38. חבר הנהלה מכהן יכול להעמיד את עצמו לבחירה חוזרת בתום כהונה, אך לא יכהן יותר משתי כהונות רצופות.
39. חבר הנהלה שכיהן שתי כהונות רצופות, רשאי להיבחר מחדש להנהלת העמותה לכהונה נוספת וזאת לאחר תקופת צינון של שנתיים.
40. שנה תיחשב לפרק הזמן שבין אספה כללית רגילה לבין האספה הכללית הרגילה שלאחריה.

בחירת חברי ההנהלה
41. חברי ההנהלה ייבחרו באספה הכללית הרגילה של העמותה. מספר חברי ההנהלה שייבחרו יהיה בהתאם למספר המקומות שהתפנו עד למועד האספה הכללית.
42. סדרי ההצבעה ייקבעו ע"י יו"ר האספה.

פקיעת חברות בהנהלה
43. חברות בהנהלה פוקעת בהתקיים התנאים הבאים:
43.1. חבר הנהלה חדל מלהיות חבר בעמותה.
43.2. תום כהונה.
43.3. עם התפטרותו מתפקידו בכל עת ע"י מתן הודעה ליו"ר.
43.4. החבר הוכרז כפסול דין או כפושט רגל.
43.5. האספה הכללית החליטה ברוב קולות להעביר חבר הנהלה מתפקידו עקב אי התאמה ובלבד שתינתן לו הזדמנות נאותה להשמיע טענותיו.

השלמת מניין חברי הנהלה
44. נתפנה מקומו של חבר הנהלה, תושלם ההנהלה כדלהלן:
44.1. ההנהלה רשאית למנות חבר אחר של העמותה שיכהן כחבר הנהלה לכל דבר ועניין עד למועד קיומה של האספה הכללית הבאה. (להלן: חבר ממונה).
44.2. חבר ממונה לא ימשיך לכהן כחבר הנהלה, אלא אם העמיד עצמו לבחירה באספה הכללית הבאה שלאחר מינויו.
44.3. בכל מקרה לא יכהנו בו זמנית בהנהלה יותר משני חברים ממונים.
44.4. יפחת מספרם של חברי הנהלה (כולל שני חברים ממונים) מחמישה, תזמן ההנהלה אספה כללית שלא מן המניין בתוך 30 יום, שעל סדר יומה מינוי חברי הנהלה נוספים. עד לכינוסה, ימשיכו חברי ההנהלה המכהנים לפעול כהנהלה לכל דבר ועניין.

יו"ר הנהלת העמותה
45. יו"ר הנהלת העמותה ימונה ע"י חברי ההנהלה בתום שבועיים ממועד האספה הכללית הרגילה.
46. ההנהלה תבחר את אחד מחברי הנהלה שישמש כממלא מקום ליו"ר.
47. נבצר מהיו"ר למלא את תפקידו, ימלא מ"מ היו"ר את מקומו וסמכויותיו יהיו זהות לאלו של היו"ר. עלתה תקופת הנבצרות על שלושה חודשים. יבחרו חברי ההנהלה יו"ר חדש.
48. היו"ר רשאי להתפטר מתפקידו בכל עת ע"י הגשת הודעת התפטרות להנהלת העמותה. עד לבחירתו של יו"ר חדש, ישמש המ"מ כיו"ר בפועל. 

ישיבות הנהלה
49. יו"ר העמותה יקבע את מועד ישיבותיה של ההנהלה, ההזמנה להן, ודרך ניהולן.
50. שלושה חברי הנהלה רשאים לדרוש, בכתב, מיו"ר העמותה לזמן ישיבת הנהלה והישיבה תקבע תוך 7 ימים . לא זימן היו"ר ישיבה כאמור יהיו רשאים חברי ההנהלה לזמן את הישיבה בעצמם ויקבעו את מועדה ההזמנה לה ודרך ניהולה.
51. לא יתקיים כל דיון בישיבת הנהלה כלשהי, אלא אם לא נכחו בה בעצמם לפחות 51% מחברי ההנהלה.
52. ההנהלה תנהל פרוטוקולים מישיבותיה והחלטותיה ותפרסמם מעת לעת לידיעת כלל חברי העמותה.

החלטות
53. החלטות ההנהלה יתקבלו ברוב קולות המצביעים, היו הקולות שקולים יכריע קולו של היו"ר.

ז. ועדות העמותה
54. הנהלת העמותה רשאית לבחור בוועדות קבועות ובוועדות זמניות לשם יעוץ להנהלה ומתן המלצות.
55. ההנהלה רשאית למנות חברי הנהלה בוועדות, להחליפם, ולמנותם חזרה בהתאם לשיקול דעתה הבלעדית.
56. הוועדה תמנה יו"ר לוועדה והוא שיקבע את מועדי ישיבותיה, ההזמנה להן המניין הדרוש להן ודרכי ניהולן.

זכות הייצוג
57. הנהלת העמותה רשאית להסמיך שניים או יותר מחברי העמותה או מנושאי המשרה בה לחתום בשם העמותה על מסמכים שיחייבו אותה ולבצע בשמה פעולות שהן בתחום סמכותה. חתימתם של שניים ממורשי החתימה שיקבעו על ידי הנהלת העמותה בצירוף חותמת העמותה יחייבו את העמותה בכל עניין ועניין, כולל חתימה על חוזים, התחייבויות, המחאות, יפויי כוח וכיו"ב.
58. כל מסמך שאינו חתום לא יחייב את העמותה.

ח. ועדת הביקורת
59. חבר בוועדת הביקורת יכול להיות רק מי שהינו חבר בעמותה.
60. ועדת הביקורת תיבחר על ידי האספה הכללית בהצבעה אישית וחשאית, ומספר חבריה יהיה בין 3 ל-5 אנשים.
60.1. כהונה בוועדת ביקורת תימשך שנתיים עד ארבע שנים.
61. לא יכהן אדם בוועדת ביקורת או בגוף המבקר כל עוד הוא חבר בהנהלה או נושא מטעמה תפקיד בשכר או בשנה שלאחר סיום תפקידו.
62. במסגרת פעילותם, ועדת הביקורת או הגוף המבקר יבדקו, בין היתר, את ענייניה הכספיים והמשקיים של העמותה, את פנקסי החשבונות שלה ואת תשלומי השכר שבה, לרבות ייעוד כספי העמותה לקידום מטרותיה ויביאו לפני ההנהלה את המלצותיהם לעניין אישור הדו"ח הכספי של העמותה.

ט. נכסים לאחר פירוק
63. פירוק העמותה יהיה בהתאם לאמור בסעיף 43 (א) לחוק העמותות, תש"ם-1980.
64. פורקה העמותה, ולאחר שנפרעו חובותיה במלואם, נשאר רכוש, יועבר רכוש זה לידי מוסד ציבורי אחר כמשמעו בסעיף 9 (2) לפקודת מס הכנסה, ולא יחולק בין חבריה.

י. שונות
65. נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק למטרותיה, וחלוקת רווחים או טובות הנאה בכל צורה שהיא , בין חבריה אסורה.