education

שבת פרשת תרומה

ב' באדר תשע"ח, 17.2.2017

 

יום שישי - ערב שבת
17:09 - כניסת שבת
17:25 - מנחה וקבלת שבת

שבת
8:45 - שחרית

9:45 - קריאת התורה - ניצן ליפשיץ
10:15 - דבר תורה - צביקה תמרי
10:15 - תפילת ילדים - אירית סמסון; לימוד נוער - דקלה בומש
10:30 - מוסף
11:00 - שיעור לאחר התפילה - אלישבע מכליס - אללה הוא אכבר? סוגיית ייחוד האל ביהדות ובאיסלאם

18:01 - יציאת שבת

 

 

חברי ועד המניין:
זאב ברנד - 054-6927705
קרן דינר - 054-2113226
מיכל ווקסטוק - 054-3000807
אסף ליבראטי - 050-6278448
אמיר שראל - 050-3535523
רמי תמם - 050-4003544