education

שבת פרשת קרח, ג' תמוז תשע"ח, 16.06.18
כניסת שבת: 19:29                                יציאת שבת: 20:29
גבאי תורן – אביב פרידמן

ליל שבת:
19:45 מנחה , קבלת שבת, ערבית

שבת:
08:45 שחרית ( סוף זמן קריאת שמע – 9:07 )
09:35 קריאה בתורה – 1 אלי עציץ, 2 רמי לוי, 3-4 רועי הירש,
                                 5 גדעון שגיא, 6 ג'וזף אליאסיאן, 7 גדעון שגיא
10:40 דבר תורה – משפחת הירש
          תפילת ילדים – ודים מיכאלוב
          תפילת קטנטנים –
          מוסף
          אנעים זמירות – תומר פרסי
18:45 שעור גמרא
19:15 מנחה לשבת, סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע
20:20 ערבית

מזל טוב לרועי הירש בהגיעו למצוות
משפחת הירש מזמינה את כולם לקידוש לאחר התפילה.

שבת שלום!