education

                          שבת חזון - פרשת דברים ט' אב תשע"ט ,10/8/19

כניסת שבת : 19:10                                                                                      צאת החג : 20:10                    

גבאי תורן – יונתן דקל

ליל שבת :

19:20 מנחה , קבלת שבת

          ערבית 

שבת :


08:45  שחרית   ( סוף זמן קריאת שמע – הגר"א 9:22 )

09:35  קריאה בתורה – אבנר כהן

10:35  דבר תורה  - אלכס רמתי

           תפילת קטנטנים - רועי אמזלג

           תפילת ילדים - נועה ספיילר

          מוסף 

          אנעים זמירות – רועי אמזלג

 

17:30 לימוד גמרא

18:00 מנחה לשבת 

20:30 ערבית וקריאת מגילת איכה במניין עומרים 

 

 שבת שלום