education

    

בימים אלו חובה להרשם לתפילות , נבקש שלא להגיע ללא הרשמה מראש .

הרישום בקישור המצ"ב :  

                https://docs.google.com/forms/d/1h8hYZIWA9lMluAumhi0-4KbKFYChQSS2A8uZnpx8n7Y/edit?usp=sharing 

 

     שבת - פרשת האזינו 

כניסת שבת :   18:14                                                                                  צאת השבת :   19:04          

גבאי תורן – עמיחי לויץ

ליל שבת :

18:30  מנחה , קבלת שבת

           ערבית 

 

שבת :


            8:45  שחרית 

                     קריאה בתורה 

                     דבר תורה 

                     מוסף 

                    אנעים זמירות

 

 17:45 לימוד גמרא

 18:15 מנחה לשבת ,  דבר תורה לפרשת השבוע

 18:55  ערבית   

 שבת שלום