education
שבת  - פרשת ראה - כ"ז אב תשע"ז  , 19.8.2017

גבאי תורן – יקיר הלוי


ליל שבת :

19:15   מנחה , קבלת שבת 

           ערבית 

שבת :

08:45  שחרית  ( סוף זמן קריאת שמע – 9:25 ) 

09:35  קריאה בתורה - עמי רבין - 1 , ינקי אילוביץ - 2 , יקיר הלוי - 3 , אלי עציץ - 4 , בר פרסי - 5 , מויש לוי - 6 , נועם אדלר - 7 

10:35 דבר תורה - ישראל ישראלי
         תפילת קטנטנים - כנרת הלוי
         תפילת ילדים - עידו נמני 

         מוסף
         אנעים זמירות – ברק פרידמן

18:15 לימוד גמרא

18:45 מנחה לשבת , סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע

19:50 ערבית 

 

שבת שלום