education

שבת פרשת שופטים , ז' באלול תשע"ח, 18.08.18
כניסת שבת: 19:02                                                   יציאת שבת: 20:00
גבאי תורן – ודים מיכאלוב

ליל שבת:
19:15 מנחה , קבלת שבת, ערבית

שבת:
08:45 שחרית ( סוף זמן קריאת שמע – 9:26 )


09:35 קריאה בתורה – עמית לוי


10:35 דבר תורה – רנית בודאי היימן 

          תפילת קטנטנים – כנרת הלוי

          תפילת ילדים – רמי לוי

          מוסף

          אנעים זמירות – כל הילדים


18:15 שעור גמרא

18:45 מנחה לשבת, סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע

19:50 ערבית

                                                                                   שבת שלום!