education

שבת ר"ח פרשת מקץ, ל' כסלו תשע"ט, 08.12.18
כניסת שבת: 16:18                                         יציאת שבת: 17:14
גבאי תורן – ליאור בן יאיר

ליל שבת:
16:30 מנחה , קבלת שבת, ערבית

שבת:
08:45 שחרית ( סוף זמן קריאת שמע – 8:59 )
09:35 קריאה בתורה – 1 עדי עסיס, 2 ליאור בן יאיר, 3 יקיר הלוי, 4 אבנר כהן
                                 5 עמי רבין, 6-7 יהב רבין, מפטיר- עופר עסיס
10:40 דבר תורה – משפחת בן יאיר
          תפילת ילדים –
          תפילת קטנטנים – רומן פרידמן
          מוסף
          אנעים זמירות – שגיא בן יאיר
15:35 שעור גמרא
16:05 מנחה לשבת, סעודה שלישית עם דבר תורה על פרשת השבוע
17:10 ערבית

מזל טוב לנעה בן יאיר לרגל הבת מצווה
משפחת בן יאיר מזמינה את כולם לקידוש לאחר התפילה

שבת שלום!