education

מערכת החינוך של הקהילה כוללת בשנת הלימודים תש"ף תשעה גני ילדים מטרום-טרום חובה עד חובה, בית ספר יסודי ותיכון שש-שנתי. בסך הכול התברכנו בכ-1,600 תלמידים.

מסגרות החינוך של 'יחד מודיעין' פועלים בשיתוף עם רשת 'מיתרים'.

המרכז החינוכי המשולב 'יחד מודיעין-גוונים' שבשכונת הנביאים כולל שישה גנים, ביה"ס היסודי 'יחד', ביה"ס התיכון 'יחד' ובית ספר לחינוך מיוחד 'גוונים'.
בשנת תשע"ט התחלנו בצמיחה מחודשת עם פתיחתו של גן טרום טרום חובה בשכונת משואה. כיום כולל מתחם הגנים בשכונת משואה שלושה גנים, מגיל 3 עד 5, גן שסק, גן שקמה וגן שקדיה.