education
Yachad Registration Information in English

משפחה יקרה,

אנו שמחים על התעניינותכם במסגרות החינוך ובקהילה של 'יחד מודיעין'.
'יחד' מודיעין היא מסגרת חינוכית-קהילתית הדוגלת בחינוך ובחיים קהילתיים משותפים למשפחות בעלות אורחות חיים יהודיים שונים על בסיס המורשת היהודית, מתוך קבלה של גישות שונות ללא שיפוטיות.

תוכלו למצוא מידע נוסף על התפיסה החינוכית ועל הפעילות שלנו באתר הזה, באתר בית הספר ובעמוד הפייסבוק של בית הספר.

אנו מזמינים את ההורים המתעניינים בבית הספר ובקהילה להגיע לערב הסברה ולסיור היכרות:

ביום רביעי, כ"ה טבת 22.1.2020, בשעה 19:30, ברח' עמק בית שאן 60

אנא אשרו השתתפות בערב ההסברה כאן, בטופס המקוון, על מנת שניערך בהתאם למספר המשתתפים.

הרישום לבית הספר מתבצע באתר האינטרנט של עיריית מודיעין, בתאריכים 27.1.2020 - 16.2.2020. תוכלו למצוא הנחיות מפורטות באתר העירייה ובקובץ קריטריונים ונהלים לרישום וקבלה לבתי הספר הייחודיים העל אזוריים.

מסגרות החינוך של 'יחד מודיעין' הן מסגרות ממלכתיות וכפופות לכל החוקים והתקנות של משרד החינוך והעירייה. הרישום למסגרות 'יחד' נעשה דרך עיריית מודיעין עפ"י ההנחיות המתפרסמות באתר העירייה. חשוב לקרוא את כל המידע שמפרסמת העירייה. מסמך זה אינו מחליף את הכתוב באתר העירייה.

הודעות לגבי השיבוץ ניתנות על ידי עיריית מודיעין באמצעות אתר העירייה במהלך יוני. ביה"ס והעמותה אינם רשאים למסור כל מידע בנוגע לקבלה או לשיבוץ  -  אנא הימנעו מפניות למזכירות ביה"ס או למשרדי העמותה בעניין זה.