Chnuka 200 300

בואו להדליק ביחד

מארחים ומתארחים ביום רביעי כ"ה כסלו 13.12 להדלקת נר שני. לרישום לחצו כאן.
ביום זה פותחות משפחות מהקהילה את בתיהן לאירוח משפחות אחרות, להכרות וחווייה מהנה.
הזמנה לבתים מדליקים.