Tisha Beav 2018 200 300

ערב ט' באב בקהילת יחד

מוצאי שבת 21.7.18, בבית המדרש הקהילתי ביסודי.
21:00 ערבית וקריאת מגילת איכה
22:00 הרצאה מרתקת על ירושלים בתקופת בית שני: מתפארתה בתקופה החשמונאית ועד לחורבן. עם טליה כהן ממכון המחקר מגלי"ם - 'עיר דוד'

tisha beav 2018