Siach Yom Kippur 300 200
חוברת שיח ליום הכיפורים
קהילה יקרה,
הקיץ היינו עדים לוויכוח מעניין על הדתה במערכת החינוך הממלכתית. חזינו בשתי תפיסות של היהדות והמורשת שלנו: האחת רוצה להתנכר ליהדות, ואילו השנייה מאמינה שעלינו להשתעבד ליהדות. במיתרים אנו מבקשים להציע דרך שלישית: אנו מציעים להסתכל במורשת שלנו, במסורת שלנו וביהדות שלנו מתוך נקודת מוצא של חירות הפרט. אנו מבקשים להציע לכל אחד ואחת למצוא את דרכם הייחודית לא מתוך ניכור אך גם לא מתוך שיעבוד. אדגים את העניין בעזרת ציטוט של ידידי, הרב פרומן ז"ל, כפי שמופיע בספר החדש 'תן לי זמן רעיונות על פני השנה ומרחב הארץ'. וכך כותב הרב פרומן בדרכו ה'פרומנית':
"דווקא מנקודת מבט שאיננה מזדהה מראש עם מסורת, יכולה המסורת לתת לאדם בסיס לחירותו. העמדה שקראנו לה מנוכרת איננה בהכרח רק חיסרון. בדברי חז"ל אנו מוצאים שהיחס שבין אדם לתורה נמשל ליחס בין איש לאשתו. משל זה מתאים גם לענייננו, שהרי במסורת המדרשית נמצאת דעה שאדם ואשתו נבראו כבריאה אחת מחוברים זה לזה בגבם. אח"כ נוסרה חווה מאדם בניתוח כואב. מאז אין אדם נבלם בידי אשתו או נדחף מאחור על ידיה. הוא ניצב מולה ומביט בה פנים אל פנים. עכשיו בידיו לבחור. הוא יכול לעזוב אותה, הוא יכול להיסחף ולשקוע בתוכה ולאבד את חירותו, אבל הוא יכול גם לחפש ולמצוא חופש אמיתי בקשר האנושי. דבר זה יכול להיאמר גם ביחס לעמידתו של אדם מול מורשתו".
יום הכיפורים הוא הזדמנות לממש את היותנו בני חורין ולבנות גשר ייחודי, גשר שמתאים לנו, בינינו לבין יהדותנו, בינינו לבין זולתנו, ולמאמינים שבנו – גם בינינו לבין אלוקינו. מסר זה מתכתב עם הרעיון שעומד בבסיסה של תפיסת מיתרים, תפיסה שמבקשת לייסד בית חינוכי אשר בו יוכלו כולם כאחד ללמוד זה עם זה, ללמוד זה מזה, ולתת באהבה רשות וחופש זה לזה.
בברכת כתיבה וחתימה טובה, שנה טובה ומבורכת, הרב מיכאל מלכיאור, מייסד מיתרים
קראו עוד בחוברת מפגש שיח ליום הכיפורים, הזדמנות מעמיקה להתבוננות בתכנים שהיום הזה מזמן. החוברת נולדה מתהליך חשיבה משותף של צוות מיתרים ומרקם וכתולדה של המיזוג והנו פרי ראשון לעבודה המשותפת והמרגשת הזו.