Cafe Midrash1 Small

קפה מדרש עם שלומית יחיא

 יום שישי, ח' כסלו 16.11, 8:15 נשוחח עם שלומית יחיא, מנהלת בית הספר היסודי על כבוד המורה וכבוד התלמיד וכל מה שביניהם. נפגשים בחדר העיון הקהילתי, קומה שניה של ביה"ס היסודי.