Photo by: Yair Aronshtam

ברכה לחנוכה מהרב מיכאל מלכיאור

מלכתחילה, אומר התלמוד, יכול אדם לקיים את מצוות נר החנוכה בהדלקת נר אחד בלבד לו ולכל בני משפחתו. "המהדרין", מי שמדקדקים במצוות, נוהגים להדליק נר אחד לכל אחד מבני הבית, ואילו "המהדרין מן המהדרין", מי שמחמירים ביותר בקיום המצווה, נוהגים שכל אחד מבני הבית מדליק וכן  מוסיף בכל יום נר.
וראו זה פלא, זה שנות דור שנוהגים רבים להימנות דווקא עם "המהדרין מן המהדרין". במקומות רבים נוטלים כל בני המשפחה והקהילה חלק בהדלקת הנרות ומוסיפים אורות חדשים מדי יום ביומו.
יש כאן מסר חשוב: אומנם נר אחד מבטא אחדות ואחידות, אך הוא חסר מורכבות ורב-גוניות. הדלקת נרות רבים ושונים מבטאת את מגוון הדעות והחלקים השונים בעם: נשים וגברים, ותיקים ועולים חדשים, חילונים ודתיים, צעירים ומבוגרים ועוד. לכל אחד שפה משלו ואורח חיים משלו, ולכולם יש מקום בחנוכיית האורות והדעות של עם ישראל. כך בימים ההם וכך בזמן הזה. כמה מהנרות ניצבים מימין וכמה משמאל, אך כולם על בסיס אחד, על מורשת אחת. רק השילוב של כל הנרות כולם מבטא כהלכה את אורה הגדול של מורשת העבר הרחבה ואת תקוות העתיד.

בברכת חג חנוכה שמח,
הרב מיכאל מלכיאור, נשיא 'מיתרים'