פשקוויל זכור 300 200

בוטלו אירועי שבת זכור במניין יחד עומרים

 
קהילה יקרה, בשל הגשם הצפוי בשבת בוטלו אירועי שבת זכור במניין 'יחד עומרים'. במניין יתקיים קידוש, אך לא יתקיימו יתר הפעילויות שתוכננו.