Logo Yachad 20 Year 300 200

האספה הכללית לשנת 2019

יום רביעי, כ"ב בחשוון 20.11, בשעה 20:00, באמפי בית הספר היסודי. נפתח בהצגה קצרה והומוריסטית בשיתוף הקהל "הישראלי היפה", נערוך בחירות להנהלת העמותה, נציג את הדוח הכספי והמילולי, את עיקרי העשייה, את התקציב והיעדים לשנת תש"ף.

asefa clalit 2019 invite