Book Book Pages Bookcase Browse 415071

לומדים ביחד

הצטרפו לאחת מקבוצות בתי המדרש של הקהילה: 929 - לומדים תנ"ך ביחד בימי ראשון בערב, קפה מדרש - סדרת מפגשים בימי שישי בבוקר אחת לשלושה שבועות, לימוד גמרא בצוותא בימי שלישי בערב. פרטים נוספים במודעה. בואו בשמחה!

beit midrash 2019