Avukat Or

למען חניכי 'אבוקת אור'

מוזמנים להיכנס לדף הקמפיין ולתרום, איש כנדבת לבו ויכולתו, לרכישת דירה בירושלים שתהיה בית חם לחניכי 'אבוקת אור' - ארגון שמעניק בית ומסגרת תומכת למבוגרים המתמודדים עם שילוב מוגבלויות מורכב: עיוורון, מוגבלות שכלית-התפתחותית, נכות פיזית ולקויות תקשורת.