Coffee Midrash

לימוד בשישי

מפגש 9 ואחרון ט"ז אייר 12.5.17
מפגש לימוד קהילתי של 'קפה מדרש' עם אפרת גרבר ארן, מנחת סדנאות כתיבה, בעלת תואר שני בספרות עברית. חברת ועד מנהל ב"קולך", "נאמני תורה ועבודה" וב"מרכז יה"ל". לפרנסתה עובדת כאנליסטית בהיי טק.
שם הסדנא: "מדרש משלך" מדרשים מודרניים של נשים. נפגשים בספרייה של התיכון ב-8:45 לפרטים, יוכי ונעמה