Yom Kehila Tichon Teaser 3 2017

כל ההורים מוזמנים ליום קהילה

יום שישי, ה' באדר, 3.3.2017 בתיכון יחד

בתכנית: שיח שחרית / תפילה, שיעור עם שגיב, ריצה קבוצתית, פעילות הורים וילדים, קבלת שבת, בית קפה ועוד הפתעות