education

מערכת החינוך של הקהילה כוללת שבעה גני ילדים מטרום-טרום חובה עד חובה, בית ספר יסודי ותיכון שש-שנתי.

במוסדות החינוך של הקהילה לומדים בשנת תשע"ט כ-1,600 תלמידים.

המרכז החינוכי המשולב 'יחד מודיעין-גוונים' שבשכונת הנביאים כולל שישה גנים, ביה"ס היסודי 'יחד', ביה"ס התיכון 'יחד' ובית ספר לחינוך מיוחד 'גוונים'.
בשנת תשע"ט התחלנו בצמיחה מחודשת עם פתיחתו של גן 'שקמה' בשכונת משואה (גן טרום טרום חובה בתשע"ט), מתוך שאיפה לאפשר לתושבים רבים יותר להצטרף לחינוך המשלב.