education

מערכת החינוך של הקהילה כוללת שישה גני ילדים מטרום-טרום חובה עד חובה, בית ספר יסודי ניסויי  ותיכון שש-שנתי.

במוסדות החינוך של הקהילה לומדים בשנת תשע"ו כ-1,400 תלמידים.

המרכז החינוכי המשולב יחד מודיעין-גוונים כולל בתוכו את הגנים, ביה"ס היסודי 'יחד', ביה"ס התיכון 'יחד' ובית ספר לחינוך מיוחד 'גוונים' בתוך קריית חינוך אחת.